Przydatne strony

• Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

→ https://www.power.gov.pl/

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

→ https://www.parp.gov.pl/

• Baza Usług Rozwojowych

→ https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

→ https://www.uokik.gov.pl/

 Informacje o Pomocy Publicznej

 https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

• Rekomendacje rady sektorowej

→ https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/311/Rekomendacja-Rady-ds.-kompetencji-w-sektorze-turystyki_20210722.pdf

• Kwalifikator MŚP

→ https://kwalifikator.een.org.pl/

• Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

→ http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1