O projekcie

Jeśli działasz w branży nowoczesnych usług biznesowych (PKD: Grupa 69.2; Dział 70; Grupa 73.2; Grupa 74.9; Grupa 82.2) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń oferowanego w ramach projektu „ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI KADR SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH” realizowanego przez CERTES Sp. z o.o. w partnerstwie z SYNTEA S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.

Wartość Projektu wynosi 5.873.835,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 4.913.985,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (Rekomendacja nr 01/06/2023 Sektorowej Rady ds. Kompetencji sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych).

Szkolenia realizowane są (co do zasady) przez firmy szkoleniowe/uczelnie zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl), co gwarantuje ich wysoką jakość.

Łącznie w projekcie planowane jest objęcie wsparciem 550 pracowników z 250 przedsiębiorstw.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej pracowników należących do jednej z kategorii:

a) kobiety – premia na etapie rekrutacji 5 punktów;

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – premia na etapie rekrutacji 5 punktów;

c) osoby w wieku 50 lat i więcej - premia na etapie rekrutacji 5 punktów;

d) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) - premia na etapie rekrutacji 5 punktów.

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem może ulec zwiększeniu pod warunkiem wystąpienia oszczędności i dostępności środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych.

Refundacja może wynieść nawet do 100% wydatków poniesionych na szkolenia i studia.

Jednocześnie średnia kwota usługi rozwojowej na osobę wynosi 8.100,00 zł, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika zawartej w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Refundacja stanowi pomoc de minimis (https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis)

Jesteś zainteresowany?
Napisz: kompetencjedlabiznesu@certes.pl lub zadzwoń 535 437 951.

Projekt przewiduje wsparcie dla 1005 właścicieli firm i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń w następujących obszarach tematycznych:

 • Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM
 • Programowanie i obsługa procesu druku 3D
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (CONTENT MARKETING)
 • Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (LEAN OFFICE)
 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
 • System zarządzania klasy ERP z modułem zarządzania konfliktami w organizacji - studia podyplomowe

UWAGA!

Jeśli nie ma interesującej dla Ciebie oferty w Bazie Usług Rozwojowych, pomożemy Ci zamówić dla Ciebie taką ofertę w Bazie Usług Rozwojowych

Wytyczne odnośnie szkoleń znajdują się w Rekomendacjach Rady Sektorowej.

Maksymalne kwoty dofinansowania za osobogodzinę szkolenia wynoszą:

 • Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM - 144 zł
 • Programowanie i obsługa procesu druku 3D - 86 zł
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (CONTENT MARKETING) - 76 zł
 • Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (LEAN OFFICE) - 96 zł
 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych - 107 zł
 • System zarządzania klasy ERP z modułem zarządzania konfliktami w organizacji - studia podyplomowe - 58 zł

W cenie szkolenia należy uwzględnić koszt zewnętrznego egzaminu przeprowadzonego przez właściwą jednostkę egzaminującą.